Více

Mt. San Jacinto College - Geosciences

Mt. San Jacinto College - Geosciences


  • Věda o životním prostředí 101
    Tento text vás vyzve, abyste si osvojili dovednosti kritického myšlení pro řešení globálních problémů, a může dokonce ovlivnit způsob, jakým přistupujete ke svému každodennímu životu. Věda o životním prostředí je interdisciplinární obor, který silně čerpá z přírodních věd, ale předpokládá, že lidstvo (nebo jakákoli jiná skupina organismů) je v centru pozornosti. Tento kurz shrnuje základní pojmy „hardsciences“ (chemie, biologie atd.) A poté se zaměří na problémy, jimž dnes čelí lidstvo.

Zaregistrujte se na MSJC

Kurzy podzimu začínají 16. srpna 2021.
Zkontrolujte registrační schůzku ve svém e-mailu studenta MSJC.

Požadavky na přijetí

Obyvatelé Kalifornie, kteří absolvovali střední školu, složili zkoušku odborné způsobilosti pro střední školu v Kalifornii, nebo je jim 18 a více a mohou těžit z výuky, se mohou zúčastnit Mt. San Jacinto College. Obyvatelé jiných států a občané jiných zemí zde se studentskými vízy se mohou také zúčastnit Mt. San Jacinto College, podléhá předpisům, které lze získat v kanceláři Enrollment Services Office. Tito studenti budou povinni platit školné nerezidentům.

Noví a vracející se studenti musí vyplnit žádost o přijetí, která poskytne vysoké škole demografické informace o studentech. Federální nebo státní právo nebo politika univerzity vyžaduje tyto informace. Další informace pomohou škole určit, zda je třeba studenta odkázat na programy orientace nebo stáže. Důrazně doporučujeme, aby studenti v době přijetí poskytli škole oficiální přepisy ze střední a předchozí práce na vysoké škole.

Zásady pro otevřenou registraci

Pokud to zákon výslovně nevyjímá, je každý kurz, část kurzu nebo třída, která má být nahlášena pro rozdělení státu, otevřena pro zápis a účast jakékoli osobě, která byla přijata na vysokou školu a splňuje předpoklady takového kurzu, jak je definováno v hlavě 5, oddíl 58106 kalifornského správního řádu.

Letní zasedání (pokud je nabízeno)

Během léta je celý studijní program zkrácen na šest týdnů až osm týdnů, proto vysoká škola stanovila maximální počet jednotek, které může student během letního zasedání nést, a může se změnit.

Centra mimo areál

Kurzy jsou nabízeny v různých středoškolských areálech a na jiných mimoškolních webech. V aktuálním rozvrhu hodin najdete informace o nabídkách a umístěních kurzů.

FasTrac, pozdní start, nabídky mimo cyklus

Vysoká škola poskytuje širokou škálu speciálně naplánovaných kurzů, jako jsou FasTrac, Late Start a kurzy, které nejsou obsaženy v jednom z běžných akademických termínů. Všechny nabízené kreditní kurzy, bez ohledu na možnost rozvrhování, splňují požadavky a standardy stanovené vysokou školou a vedou k udělení úplného vysokoškolského kreditu.

Výsledky učení oddělení zápisových služeb

Kancelář pro zápis poskytuje řadu služeb studentům a členům komunity. Obecné informace o škole jsou poskytovány. V této kanceláři jsou iniciovány petice za pozdní vstup do třídy, přepisy, zápočet zkouškou a ověření zápisu. V této kanceláři jsou uchovávány akademické záznamy studentů, absolvované kurzy, pokus o jednotky, získané jednotky, známky, známky, datum promoce a další údaje.


Naše terénní úsilí zahrnuje cílené e-maily založené na akademických disciplínách a kariérních zájmech studentů a také spolupráci s dalšími odděleními, abychom se zapojili do akademicky rozmanité komunity MSJC. Je pro nás důležité poskytovat pohotové zdroje, které se každý rok vylepšují prostřednictvím jedinečné zpětné vazby studentů.

Naše úsilí v oblasti rozvoje zaměstnavatele zahrnuje kontakt s hlavními zaměstnavateli v oblastech zájmu našich studentů, jakož i pravidelný kontakt s místními zaměstnavateli, který je povzbuzuje, aby zveřejňovali nabídky pro studenty. Naše kariérní centra mají pro studenty k dispozici také výpisy pracovních míst.


Kurzy

Kurzy číslované 1-69 jsou neaplikovatelné a nelze je použít ke splnění požadavků na promoci. Jednotky zastoupené v kurzu MUSÍ být nahrazeny (a) doplňkovým kurzem (y), aby byly splněny požadavky na absolventské jednotky pro přidružené tituly nebo certifikáty.

Kurzy číslovány 70-79 jsou určeny pro studenty s poruchami učení. Studenti mohou počítat maximálně šest jednotek z každého programu pro absolvování, ale tyto kurzy nenahrazují jiné požadavky na absolvování angličtiny nebo matematiky. Ve vzácných případech mohou být tyto kurzy přijímány v převáděcí instituci. Konečné rozhodnutí o převodu vysokoškolského úvěru spočívá na jednotlivé přijímající instituci.

Kurzy číslované 80-98 jsou akademické kurzy nepřenosné na čtyřleté instituce, ale platí pro nepřevedené tituly a certifikáty spolupracovníků. Pro účely nepřenosu přidruženého studia státní předpisy omezují obecné matematické kurzy v kategorii na matematiku 094 (zrychlená algebra) nebo vyšší. Ve vzácných případech mohou být tyto kurzy přijímány v převáděcí instituci. Konečné rozhodnutí o převodu vysokoškolského úvěru spočívá na jednotlivé přijímající instituci.

Kurzy očíslovány 100-298 jsou úplné vysokoškolské kurzy, pro které existují artikulace přenosu, ekvivalenty přenosu C-ID nebo kurzy srovnatelné s nižší divizí na UC nebo CSU. Kurzy jsou certifikovány vysokou školou na úrovni baccalaureate a splňují kritéria v kalifornských kodexech hlavy 5 vzdělávacích kódů 55002, 55005 a 55061-55063 označovaných jako „standard přísnosti“ pro přidružené tituly a přenosové kurzy. Kurzy na této úrovni se vztahují na nepřenosné a přenosové přidružené tituly, ADT a certifikáty. Konečné rozhodnutí o převodu vysokoškolského úvěru spočívá na jednotlivé přijímající instituci.

Kurzy byly číslovány 299/699/899 jsou speciální projekty vytvořené za účelem poskytnutí akademických příležitostí pro studenty, kteří jsou schopni samostatné práce se zájmem a předchozí práce v kurzu v konkrétním oboru. Tyto projekty jsou specifické pro studenty, vyžadují výzkum a musí být určeny a kontrolovány fakultou. Rozsah projektu určí počet jednotek dostupných mezi 1-3 a před zahájením projektu musí být uzavřena smlouva. Kurzy s číslem 299 a 699 jsou přenositelné na CSU jako volitelný kredit a lze je použít na nepřenosné a přenosové přidružené tituly a certifikáty. Kurzy s číslem 899 lze použít na nepřenosné přidružené tituly a certifikáty. Konečné rozhodnutí o převodu vysokoškolského kreditu pro speciální projekty spočívá na jednotlivé přijímající instituci

Kurzy číslovány 500-698 jsou úplné vysokoškolské akademické a kariérní kurzy. Tyto kurzy jsou tradičně vysoce specializované kurzy a obvykle post-maturitní certifikáty nebo nezletilí vyučovaní na vyšší divizi. Kurzy jsou certifikovány vysokou školou, aby splňovaly kritéria uvedená v Kalifornském kodexu předpisů, hlava 5, vzdělávací kódy 55002, 55005 a 55061-55063, označované jako „standard přísnosti“ pro přidružené kurzy a kurzy na úrovni převodu. Kurzy na této úrovni se vztahují na nepřenosné přidružené tituly a certifikáty. Tyto kurzy kariérového vzdělávání se přenášejí do CSU jako volitelné jednotky, pouze obsah kurzu bude určen po převodu jednotlivými institucemi. Konečné rozhodnutí o převodu vysokoškolského kreditu spočívá na jednotlivé přijímající instituci, která může mít pro tyto kurzy také jednotková omezení.

Kurzů bylo 549 jsou kurzy pracovní zkušenosti s programem kooperativního vzdělávání (CWEE), které poskytují učení na pracovišti související s vzdělávacími nebo profesními cíli studenta. Tyto kurzy nabízí řada oborů, další informace najdete v Programu kooperativního vzdělávání (CWEE). Kurzy na této úrovni se vztahují na nepřenosné přidružené tituly a certifikáty. Konečné rozhodnutí o převodu kreditu CWE na vysoké škole je na jednotlivé přijímající instituci.

Kurzy číslovány 700-898 jsou kurzy kariérového vzdělávání určené k zaměstnání, které se nepřenesou na vysokou školu. Kurzy jsou certifikovány vysokou školou, aby splňovaly kritéria uvedená v kalifornském kodexu předpisů, hlava 5, vzdělávací kódy 55002, 55005 a 55061-55063, označované jako „standard přísnosti“ pro přidružený titul. Kurzy na této úrovni se vztahují na nepřenosné přidružené tituly a certifikáty.

Kurzy byly číslovány 900-998 jsou Noncredit kurzy určené na pomoc studentům při získávání dovedností pro osobní, akademické a profesní cíle včetně angličtiny jako druhého jazyka, občanství, základních dovedností, zdraví a bezpečnosti, zdravotního postižení, rodičovství, domácí ekonomiky, kurzů pro starší dospělé, krátkodobé kariéry vzdělávací programy a příprava pracovních sil. Tyto kurzy jsou pro studenty bezplatné, ale nezískávají kredity a nepřenesou se na univerzitu. Kurzy jsou certifikovány vysokou školou, aby splňovaly kritéria uvedená v Kalifornském kodexu předpisů, hlava 5, vzdělávací kódy 55000, 55002, 55003, 55005 a 55061-55064, označované jako „standard přísnosti“. Kurzy na této úrovni nelze použít pro splnění požadavků na promoci.

Specifické prefixové označení HEP jsou kurzy Honours Studies považovány za vrchol dokončení programu Honours. Studenti musí být přijati do programu obohacení vyznamenání, než budou moci vstoupit do kurzů HEP. Kurzy HEP jsou CSU přenositelné v době přenosu. Přijetí kurzové jednotky UC je stanoveno po převodu a nemusí být použito na požadavek přijetí jednotky UC 60. Konečné rozhodnutí o převodu vysokoškolského úvěru spočívá na jednotlivé přijímající instituci.

Popis kurzu

Popisy kurzů jsou řazeny podle předmětu a oblasti rozlišené podle identifikačních čísel a názvů kurzů. Hodnota kreditu každého kurzu je uvedena v semestrálních jednotkách. Každá jednotka představuje jednu hodinu přednášky nebo recitace za týden nebo delší dobu v laboratoři nebo jinou činnost, která nevyžaduje vnější přípravu. Některé kurzy se mohou kvůli zápočtu opakovat, ale pouze pokud je to výslovně uvedeno. Studenti, kteří chtějí opakovat kurz za účelem přepočtu průměrného hodnocení, by se měli řídit pravidly týkajícími se „Opakování kurzu“. Nezbytná organizace a popis kurzu jsou uvedeny pod každým názvem kurzu. Studenti by si měli tento materiál pečlivě přečíst, aby se ujistili, že splňují předpoklady a že obsah kurzu odpovídá jejich potřebám a zájmu. Rozvrh hodin vydaných při zahájení každého semestru obsahuje seznam nabízených kurzů.

Předpoklad

Předpokladem je kurz (nebo kvalifikace), který je třeba absolvovat, než se student může zaregistrovat do dalšího kurzu. Je povinností studenta splnit předpoklady všech kurzů, na které se zapsal. Předpoklady kurzu jsou uvedeny v tomto katalogu a ve vyhledávači online kurzů.

Nejpřísnější omezení umístění jsou předpoklady. Pokud je pro kurz uveden předpoklad, znamená to, že fakulta a katedra prostřednictvím kurikulárního procesu určily, že u studentů, u nichž chybí předpoklad, je velmi nepravděpodobné, že by v kurzu uspěli. Student proto MUSÍ splnit předpoklady uvedené před zápisem do kurzu.

Základní

Základním předpokladem je kurz, který musí být absolvován před nebo současně s jiným kurzem. Pokud je v kurzu uveden základní požadavek, znamená to, že fakulta a katedra prostřednictvím kurikulárního procesu určily, že u studentů, kteří základní kurz neabsolvují, je velmi nepravděpodobné, že by v kurzu uspěli. Student proto MUSÍ splnit základní požadavky před zapsáním do kurzu nebo MUSÍ absolvovat základní kurz ve stejném termínu.

Doporučená příprava kurzu

Za účelem zápisu studentů do kurzů, které nejlépe odpovídají jejich potřebám a dovednostem, vyvinula vysoká škola několik úrovní informací o umístění.

Pokud je uvedena doporučená příprava, znamená to, že fakulta důrazně doporučuje, aby student před zapsáním splnil doporučenou přípravu. Dovednost nebo kurz uvedené v poznámce byly určeny jako důležitá příprava na kurz. I když student může úspěšně absolvovat kurz bez uvedených dovedností nebo kurzu, je pravděpodobné, že při dodržení poznámky bude lepší známka, lepší porozumění a lepší výkon. Za určitých podmínek může být student prozatímně zapsán do kurzu během čekání na zjištění, zda byl splněn předpoklad nebo základní předpoklad. Pokud se následně zjistí, že předpoklad nebo základní podmínka nebyla splněna, může být student administrativně z kurzu vyřazen a vráceny poplatky za zápis související s kurzem.


Příprava přenosu

MSJC nabízí širokou škálu kurzů, které připravují studenty na pracovní sílu nebo na přechod na čtyřleté vysoké školy a univerzity. Všechny čtyřleté instituce předepisují své vlastní standardy pro hodnocení kurzů a přijímací řízení. Kurzy, které splňují hlavní požadavky na přidružený titul v programu na MSJC, nemusí být stejné jako ty, které jsou vyžadovány pro přechod do podobného oboru na čtyřleté univerzitě. Setkejte se s poradcem a potvrďte požadavky na převod.


Příprava přenosu

MSJC nabízí širokou škálu kurzů, které připravují studenty na pracovní sílu nebo na přechod na čtyřleté vysoké školy a univerzity. Všechny čtyřleté instituce předepisují své vlastní standardy pro hodnocení kurzů a přijímací řízení. Kurzy, které splňují hlavní požadavky na přidružený titul v programu na MSJC, nemusí být stejné jako ty, které jsou vyžadovány pro přechod do podobného oboru na čtyřleté univerzitě. Setkejte se s poradcem a potvrďte požadavky na převod.

Přenosovým studentům se doporučuje, aby provedli průzkum o budoucích velkých společnostech a kariérách. Užitečným nástrojem mohou být MSJC Career / Transfer Center a katalog MSJC. Studenti, kteří mají zájem o přechod na CSU nebo UC, mají přístup k hlavní přípravě na adrese http://www.assist.org. Všem studentům se doporučuje, aby se alespoň jednou za semestr setkali s poradcem, aby vytvořili nebo aktualizovali svůj komplexní vzdělávací plán.


Příprava přenosu

MSJC nabízí širokou škálu kurzů, které připravují studenty na pracovní sílu nebo na přechod na čtyřleté vysoké školy a univerzity. Všechny čtyřleté instituce předepisují své vlastní standardy pro hodnocení kurzů a přijímací řízení. Kurzy, které splňují hlavní požadavky na přidružený titul v programu na MSJC, nemusí být stejné jako ty, které jsou požadovány pro převod do podobného oboru na čtyřleté univerzitě. Setkejte se s poradcem a potvrďte požadavky na převod.


Mt. San Jacinto College položí základy pro nový stadion v Menifee

Výstavba Mt. Atletický a kineziologický komplex San Jacinto College & # 8217s se pohybuje dál.

Ve čtvrtek 10. června zaútočilo do kampusu Menifee Valley více než 30 nákladních vozidel, aby nalily beton pro založení nového stadionu.

Projekt ve výši 41 milionů dolarů, který byl zahájen 23. března, bude obsahovat stadion a hřiště s 5 000 sedadly, hřiště na softball a hřiště na pískový volejbal. Tato stránka bude hostit hry a události již na podzim 2022, uvádí se ve zprávě univerzity.

Posádky na Mt. San Jacinto College ve čtvrtek 10. června 2021 nalije beton na část stadionu svého atletického a kineziologického komplexu 41 milionů dolarů v kampusu Menifee Valley. (Se svolením Mt. San Jacinto College)

Pracovníci na Mt. San Jacinto College ve čtvrtek 10. června nalil beton na část stadionu svého atletického a kineziologického komplexu 41 milionů dolarů v kampusu Menifee Valley. Součástí projektu bude stadion a hřiště s 5 000 místy, hřiště na softball a hřiště na pískový volejbal. (Se svolením Mt. San Jacinto College)

"Toto první nalévání je milníkem," uvedl ve vydání superintendant / prezident Roger Schultz # 8221. & # 8220 Konečně můžeme vidět zhmotnění dlouho očekávaného stadionu. Tento komplex poskytne komunitě místo, kde se mění hry, které bude hostit nejen naše hry a promoce, ale také finanční sbírky a další akce s našimi komunitními partnery. & # 8221

Voličem schválené opatření AA v akademickém obvodu z roku 2014, dluhopisy za 295 milionů dolarů, platí za výstavbu stadionu, který bude zahrnovat učebny, kanceláře, fitness / posilovny, skříňky, týmové místnosti a tiskovou schránku, uvádí se ve zprávě.

Opatření AA také financovalo renovaci budovy kampusu Menifee Valley na nové Studentské centrum, které se podle vydání otevírá na podzim. Spolu s odpovídajícími státními fondy toto opatření v příštích několika letech financuje výstavbu matematických budov Science Technology Engineering Math v areálech San Jacinto a Menifee Valley. Financovala nákup kampusu Temecula Valley, který se studentům otevře na podzim, a další vylepšení v každém ze čtyř areálů čtvrti a # 8217s.


Ohio University uznává převodový kredit z kurzů absolvovaných na Mt. San Jacinto College. Při plánování převodu na OHIO vám tato příručka umožní splnit všeobecné požadavky na 1. a 2. stupeň vysokoškolského vzdělání směrem k bakalářskému studiu na OHIO při účasti na Mt. San Jacinto College. Toto není vyčerpávající seznam přestupových kurzů. Ve skutečnosti je každý kurz na vysoké škole na Sinclair Community College přenositelný na Ohio University.

Erin Drake
Přijímací poradce
[email protected]
740.593.4103


Podívejte se na video: Mt. San Jacinto College IOP Grant Project